PRIVACYVERKLARING

De vereniging Hoksebargse Mölln secretariaat houdend aan de Fazantstraat 30 te Haaksbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.haaksbergsemolens.nl Secretariaat vereniging Hoksebargse Mölln: Fazantstraat 30, 7481 BK Haaksbergen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De vereniging Hoksbargse Mölln verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten, lid of donateur bent en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekening- cq. IBAN-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@haaksbergsemolens.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: De vereniging Hoksebargse Mölln verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Organisatie en communicatie betreffende onze activiteiten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
e vereniging Hoksebargse Mölln bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
De vereniging Hoksebargse Mölln verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bv contributie inning), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De vereniging Hoksebargse Mölln blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beeldrecht:
Tijdens het malen en overige aan onze vereniging gerelateerde activiteiten worden regelmatig foto’s genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van de vereniging Hoksebargse Mölln, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website van de vereniging Hoksebargse Mölln en/of de Stichting Overijsselse Molen dan wel de vereniging Hollandsche Molen verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via info@haaksbergsemolens.nl kenbaar te worden gemaakt. Betreffend beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
De vereniging Hoksebargse Mölln gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je ​kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de vereniging Hoksebargse Mölln en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@haaksbergsemolens.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De vereniging Hoksebargse Mölln wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
De vereniging Hoksebargse Mölln neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@haaksbergsemolens.nl

Websites van derden:
Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. De vereniging Hoksebargse Mölln aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Wijzigingen privacy verklaring:
De vereniging Hoksebargse Mölln behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Ben je van mening dat er zaken ontbreken of niet correct zijn in deze privacyverklaring, neem dan contact op met info@haaksbergsemolens.nl

Copyright © Vereniging Hoksebargse Mölln

Haaksbergen, november 2018